ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт bookstore.ue-varna.bg.

Добре дошли в уебсайта bookstore.ue-varna.bg!


Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.


С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО УСЛУГИТЕ НА bookstore.ue-varna.bg, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ПРАВИЛАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИНСТРУКЦИИ И ДРУГИ ПИСМЕНИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТИ НА ИУ-ВАРНА, ПУБЛИКУВАНИ В УЕБСАЙТА.


Валидност и действие

 

Характеристики на услугите


Цени


Достъп и регистрация


Потребителят носи отговорност за запазването в тайна на своето потребителско име, данни за профила и парола.

 

Права и задължения

    Потребителят се задължава:


    Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:


    Потребителят има право:


    Доставчикът има право:


    Доставчикът се задължава:


Отговорност

  1.     Доставчикът не носи отговорност за:
  2. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с разплащанията и доставката на закупени през е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраната услуга или стока, закупена през е-магазина, както и за информацията и за каквито и да е други услуги и съдържание,които се съдържат във всички външни източници към които препращат услугите и/или уебсайта посредством хипервръзки.
  3. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките, услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.
  4. Доставчикът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са публикувани в уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ.


Защита на личните данни

        1. ИУ-Варна е администратор на лични данни съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на личните данни) и свързаните с него директиви, както и националното законодателство (Закон за защита на личните данни) и гарантира, че личните данни на всички потребители на онлайн магазин bookstore.ue-varna.bg се обработват съгласно действащото законодателство.

        2. При регистрация, Потребителите имат право да приемат или откажат получаването на съобщения с рекламни и търговски цели.

        3. Доставчикът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги.

        4. Доставчикът гарантира, че предоставените от потребителя лични данни не се предоставят на трети лица с изключение на случаите, когато:

        5. Доставчикът публикува реклами на трети страни (Google Ads), които събират и използват данни от уебсайта за целите и по начина, както са описани в Декларацията за поверителност зарекламната и съдържателната мрежа на Google.


Интелектуална собственост


Приложимо право


Начини за плащане

    1. Наложен платеж

    2. Плащания с карти


В случай, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена по независещи от Доставчика причини, Потребителят се уведомява писмено с мейл като същият има възможност да избере дали да се откаже от поръчката и да получи обратно заплатената сума, след осъществено плащане, или да замени лисващият продукт в поръчката с друг, на същата цена. В случай, че избере продукт с по-висока цена, дължи се доплащане до пълната стойност на заменения продукт. При избор на стока с по-ниска цена, разликата не подлежи на връщане. Възстановяването на сумата при отказ на поръчката е до 30-дни, считано от получаването на съобщението за невъзможност на доставката. Възстановяването на сумата става само и единственото по картата, с която е направена покупка на съответния продукт.


Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за ползване на уебсайта.

Настоящите условия за ползване на електронната книжарница на ИУ-Варна са последно актуализирани към 06.07.2021г.

 

© 2021 Икономически Университет - Варна | Всички права запазени.