Защита на личните даннни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на личните данни в електронната КНИЖАРНИЦА КЪМ ИУ-ВАРНА

UE-Varna Bookstote (Наричано по-долу „Администратор“)  е администратор на лични данни и осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на личните данни (Общ регламент за защита на личните данни) на физическите лица и тяхното обработване, както и относно свободното движение на такива данни, свързаните с него директиви, както и във връзка с националното законодателство (Закона за защита на личните данни, ЗДДЛ). С цел по-голяма яснота и удобство на физическите лица при защитата им от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им данни в ИУ-Варна са разработени Политика за поверителност и Вътрешни правила за защита на личните данни.

Настоящата политика има за цел да информира потребителите за събирането, обработването и съхраняването на личните им данни, както и правата които имат в тази връзка.I. Встъпление

Защитата на личните данни е от голямо значение за ИУ-Варна, който в съответствие с изискванията на Регламента е отговорен по отношение на поверителността на личните Ви данни, които събира и обработва. Основната ни задача е да гарантираме, че личните Ви данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за вас начин, както и да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни в електронната книжарница при Икономически университет - Варна. 

С тази декларация Ви информираме какви лични данни събираме, как и за какви цели ги обработваме, и как ги използваме от Вашите регистрации в електронната книжарница. 


1. bookstore.ue-varna.bg се грижи за Вашите лични данни! 

2. С употребата на сайта bookstore.ue-varna.bg е възможно да споделяте лични данни. В настоящата политика са описани правата и възможностите Ви за управлението им. 

3. Поради огромния обем данни, с които един онлайн бизнес борави е възможно не всички казуси да са описани в настоящата политика. В случай на възникване на такива - те ще бъдат решавани с приоритет на Вашия интерес. 

4. Ще се стараем настоящите политики да бъдат поддържани кратки и разбираеми. За да не се изгубите в огромно количество текст, всички данни, които събираме ще бъдат описвани с момента на предоставянето им. Така при нужда от детайлна информация, можете да направите справка на обявените контакти.

5. Ние оценяваме доверието което ни давате, използвайки услугите на  затова правим всичко възможно да предоставим най-добрата защита на личните Ви данни. Ако имате коментари и препоръки, моля свържете се с нас!


II. Какви лични данни събираме и с каква цел

Използването на ресурсите на електронната книжарница е свързано с доброволна регистрация чрез лични данни на потребителите, извършвана със съгласието на лицата. 

Политика на ИУ-Варна е да събира лични данни, ограничени до необходимото. Това са лични данни, за които имаме законово задължение да събираме, и такива, от които се нуждаем, за да защитим Ваши интереси. Чрез електронната книжарница ИУ-Варна събира лични данни от своите потребители, които са определени като субекти на данни съгласно Закона за защита на личните данни. 

1. Данни събирани за потребители посещаващи bookstore.ue-varna.bg:

    а. Информация за софтуера и устройството, с които се посещава сайта. 

    б. Информация за IP адреса, местоположението, скоростта на връзката и доставчика на Интернет услугата. 

    в. Информация относно посещенията на сайта. 

    г. Съгласие за употребата на бисквитки.

2. Данни за потребители публикуващи информация на сайта:

    а. Три имена/Интернет псевдоним; 

    б. E-mail адрес;

    в. Адрес;

    г. Телефон;

    д. Споделените отзиви, мнения и оценки за продуктите.

3. Данни събирани за потребители пазаруващи в bookstore.ue-varna.bg:

    а. Потребителска регистрация - това са данните, с които правите поръчки и управлявате акаунта си в bookstore.ue-varna.bg. 

    б. Псевдо потребителска регистрация - това са данните, с които правите поръчка, ако не създадете акаунт в bookstore.ue-varna.bg. 

    в. Адреси за доставка - при създаването на нормална или псевдо регистрация събираме информация относно адреса за доставка на желаните продукти. При множество поръчки е възможно да въведете/съберем повече от един адрес за доставка. 

    г. Покупки - това са данните за всяка отделна покупка(поръчка) и съдържащите се продукти в нея. 

    д. Информация относно изпълнението на поръчките. 

    е. Информация за започнатите, но незавършени поръчки. 

    ж. Съгласие за употребата на адресните Ви данни (e-mail, пощенски адрес и телефон) за маркетингови цели.

Тези данни са ни необходими за да установим договорни отношения между Вас като потребител и ИУ-Варна като администратор за предоставяне на услугата. ИУ-Варна обработва данните Ви в уеб платформата само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с достъпа до уеб платформата, подпомагаща регистрираните потребители за: извършване на заявената услуга, свързване с Вас при необходимост за навременното изпълнение на възложеното, отговаряне на Вашите запитвания и други искания и ще бъдат използвани за целите на изпълнението на Ваши заявки за услуги.  

В хода на изпълнение на Вашата услуга е необходимо да предоставим данните Ви, а именно имена, адреси и телефони за контакт на подател и получател на пратката, на доверени доставчици (Speedy), във връзка с доставянето на материалите и договорните ни отношения с Вас.


III. Споделяне на личните Ви данни с други лица


1. Споделяме данните, събирани за потребителите посещаващи bookstore.ue-varna.bg, с други администратори на лични данни, предоставящи:

    а. Услуги за статистика и анализ на посещенията на сайта. 

    б. Маркетингови услуги от типа ремаркетинг, ретаргетинг и подобни. 

    в. Услуги в групата на социалните мрежи.

2. Споделяме данните, събирани за потребители публикуващи информация на сайта - виж т.1. 

3. Споделяме данните, събирани за потребители пазаруващи в bookstore.ue-varna.bg, с други администратори на лични данни, предоставящи:

    а. Куриерски услуги по отношение на изпълнението на конкретните поръчки в bookstore.ue-varna.bg. 

    б. Разплащателни услуги по отношение на изпълнението на конкретните поръчки в bookstore.ue-varna.bg. 

    в. Подизпълнители и доставчици, когато е необходимо персонализиране на поръчаните продукти.

4. Всички събрани лични данни, се предоставят на правозащитните органи, при основателни съмнения за извършени злоупотреби и престъпления.


IV. Как защитаваме личните Ви данни

ИУ-Варна предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Вашите лични данни се въвеждат в електронната книжарница, която е със защитен достъп до личните данни, който е непосредствен само от страна на оторизираните лица, обработващи лични данни. Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични данни, имат само обработващите на лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове. Всяко служебно лице, което има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощено, и е длъжно да работи с данните като поверителни.

1. Ние се стремим да опазим напълно Вашите лични данни. Прилагаме възможно най-добрите технологични и организационни практики в опазването им. Въпреки това осъзнаваме, че никоя система не е на 100% гарантирана. В случай на съмнение относно пробив в сигурността на данните Ви, моля свържете се с нас! 

2. С цел по-добра защита да данните Ви, ги запазваме само докато са необходими за изпълнението на поръчките Ви и функционалностите на bookstore.ue-varna.bg

ИУ-Варна не съхранява Вашите лични данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. Вашите лични данни, предоставени при регистрацията Ви на уеб платформата на електронната книжарница към ИУ-Варна, се съхраняват за срока: за който Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас, както и за да упражним правото си на защита; на регистрацията Ви, до дерегистрацията и заличаването на Вашия профил. Обработваните Ваши лични данни се актуализират (и при необходимост се коригират), както и се заличават, когато се установи, че са неточни или не са необходими за постигане на целите, описани по-горе. 


V. Вашите права по отношение на личните Ви данни


1. Имате всички права, осигурени от приложимото законодателство, след еднозначна идентификация, в това число и:

    а. Да получите справка за всички лични данни, съхранявани за Вас. 

    б. Личните Ви данни да бъдат унищожени, веднага след отпадане на законовите и лигитимните основания за съхранението им.


VI. Как да се свържете с нас по отношение на личните Ви данни


За всички въпроси и желания относно личните Ви данни се свържете с нас на e-mail bookstore@ue-varna.bg - а ние ще ги удовлетворим по възможно най-добрия начин!


Последна актуализация на 18.03.2019г.