Модели за оптимално управление на запаси в логистичната система