Алгоритмични подходи при кодиране на геопространствени данни